Xsanda Everytime I Think Of You.JPG (7429 bytes)
*Stamtavla_4.JPG (1639 bytes)* Pedigree_ny.JPG (1710 bytes)
Chicco 14 m jpg.jpg (19810 bytes)
14 mån. / 14 months.
 
Chicco_6_man_nr1.jpg (20655 bytes)
6 mån. / 6 months.
 
Nicke_helbild_35_man.jpg (23454 bytes)
3 mån. / 3 months.
 
Nicke_3_man_huvudbild.jpg (22876 bytes)
3 mån./ 3 months
NR_4_Hane.jpg (33462 bytes)
6 veckor / 6 weeks