Xsanda That´s The Way.JPG (6312 bytes)
Född 02-09-25  födelsevikt 150g
* Stamtavla_4.JPG (1639 bytes) *Pedigree_ny.JPG (1710 bytes)
 Filip 6 mån ny nr3.JPG (21279 bytes)
Filip 6 mån./ 6 months
 
Filip 6 mån nr3.JPG (17260 bytes)
Filip 6 mån./ 6 months
 
   Filip_6_veck_helb.jpg (24042 bytes)
6 veckor / 6 weeks
 
Filip_4_veck_huvb.JPG (15549 bytes)
4 veckor./ 4 weeks
 
 Filip_14_dagar.jpg (24149 bytes)
14 dagar./ 14 days